SAGA1-L4, L6, L8 SAGA1-L6B SAGA1-L8B SAGA1-L10

SAGA1-L10&L10-1 SAGA1 - C1&C2 SAGA1 - D1&D2 SAGA1-L12&L12-1 SAGA1-L40

SAGA1-L8B SAGA1-L10&L10-1 SAGA1-L12&L12-1 SAGA1 - C1&C2 SAGA1 - D1&D2 SAGA1-L40

SAGA1-L4 SAGA1-L6 SAGA1-L8